วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
     

"เจริญศิลป์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง"

 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้
ปรัชาเศรษฐกิจพอเีพียง
3. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4. สร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี