วิสัยทัศน์

“เจริญศิลป์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง”

Share: