การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563

วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563

วิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563

บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ปี 2563

บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ปี 2563

บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ปี 2562

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ปี 2562

 

Share: