Posted in กิจการสภา

เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

ห้องประชุมสภา ห้องประธานสภา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

หนังสือเรียกประชุมสามัญสม…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาป…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ …

Continue Reading...