Posted in นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินงานและการใช้งบปร…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

  รายงานการกำกับติดต…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Continue Reading...