Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง​

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

เรียกประชุมสมัยสมามัญ สมั…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาป…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุม สมั…

Continue Reading...
Posted in การประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 ก.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และร่วมพัฒนาบริเวณสวนเกษตรฟาร์มตัวอย่างศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ซึ่งเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานทางการเงิน

Continue Reading...