ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1
O2
O3
O4
O5
O6

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8
O9

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10
O11
O12

การปฏิบัติงาน

O13

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
O16
O17

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18
O19
O20

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21
O22
O23
O24

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25
O26
O27
O28
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
O30
O31

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32
O33

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34
O35

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36
O37

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39
O40
O41

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43