แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกา
O29 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตแ

การตอบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แผนผังขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

Share: