พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้
ปรัชาเศรษฐกิจพอเีพียง
3. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4. สร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Admin Charoensin

Share: