Posted in อื่นๆ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 84   ตั…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 30   ตั…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ตัวชี้วัดที่ 14   ตั…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ตัวชี้วัดที่ 6 6.1 ภาระค่…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดท…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนพัฒนา 5 ปี

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ผู้ขอรับบริการถ่ายเอกสาร

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๓

Continue Reading...