Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของป…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบต. ผ.ถ.1/1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ส.ถ.1/1

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศประจำไตรมาสที่ 2

Continue Reading...