Posted in กองทุนหลักประกันสุขภาระดับตำบล(สปสช)

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in กองทุนหลักประกันสุขภาระดับตำบล(สปสช)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in กองทุนหลักประกันสุขภาระดับตำบล(สปสช)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LIC)

Continue Reading...
Posted in กองทุนหลักประกันสุขภาระดับตำบล(สปสช)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

ประกาศจัดตั้ง อบต.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลการติดต่อ งานสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์

ข้อมูลการติดต่อ งานสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567

Continue Reading...