Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 ก.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และร่วมพัฒนาบริเวณสวนเกษตรฟาร์มตัวอย่างศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ซึ่งเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานทางการเงิน

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

สถิติการให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมาย

สถิติการให้คำปรึกษาและการ…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติการร้องเรียน ร้องทุก…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

กองคลัง

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

กองช่าง

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

สภา อบต.

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักปลัด

Continue Reading...