Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (Work Manual) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก กระทรวงมหาดไทย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความคิดเห็นประชาชนต่อการให้บริการของ อปท.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ลานกีฬาตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต เจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลประชากรตำบลเจริญศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...