Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ฯ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานแป้งมันสำปะหลังของบริษัทดีไวน์สตาร์ช จำกัด

ประกาศ การรับฟังความคิดเห…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง (ประเภททั่วไป)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ​ทำดีด้วยหัวใจ​ ปี​ 62

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปี 2562

Continue Reading...