Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมปลูกป่าชุมชนพื้นที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ออกเหตุ ซ้อมแผนกู้ชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประเพณีแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 20 ก.ค. 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 11 ก.ค.2566 อบต.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยการทำลายวัสดุที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายใส่ทรายอเบทในแหล่งน้ำกักขังภายในหมู่บ้านกุดนาขามหมู่ 8

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23-27 มิ.ย. 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อบต.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดโนนแสนคำ บ้านทุ่งคำหมู่ที่ 3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม “การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ปีงบประมาน 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2565

Continue Reading...