แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ITA 2566
admin

Share: