Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราช บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...