Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สรุปรายงานการร้องเรียนการ…

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การตอบรับเรื่องร้องทุกข์ร…

Continue Reading...