กิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

กิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ นำโดยนายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรณรงค์ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนและเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและกำหนดมาตรการให้ผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกำหนดมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

admin

Share: