ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสวนประเพณีลอยกระทง นำเด็กๆลอยกระทง โดยมีท่านปลัด ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด และจพง.ป้องกันฯ ร่วมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กๆ

Share:

Author: admin