คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของ อบต.เจริญศิลป์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา
img-210127171600

Share:

Author: admin