ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ตัวชี้วัดที่ 14

 

ตัวชี้วัดที่ 15

 

ตัวชี้วัดที่ 16

 

ตัวชี้วัดที่ 17

 

ตัวชี้วัดที่ 18

 

ตัวชี้วัดที่ 19

 

ตัวชี้วัดที่ 20

 

ตัวชี้วัดที่ 21

 

ตัวชี้วัดที่ 22

 

ตัวชี้วัดที่ 23

 

ตัวชี้วัดที่ 24

 

ตัวชี้วัดที่ 25

 

ตัวชี้วัดที่ 26

 

ตัวชี้วัดที่ 27

 

ตัวชี้วัดที่ 28

 

ตัวชี้วัดที่ 29

admin

Share: