ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 30

 

ตัวชี้วัดที่ 31

 

ตัวชี้วัดที่ 32

 

ตัวชี้วัดที่ 33

 

ตัวชี้วัดที่ 34

 

ตัวชี้วัดที่ 35

 

ตัวชี้วัดที่ 36

 

ตัวชี้วัดที่ 37

 

ตัวชี้วัดที่ 38

 

ตัวชี้วัดที่ 39

 

ตัวชี้วัดที่ 40

 

ตัวชี้วัดที่ 41

 

ตัวชี้วัดที่ 42

 

ตัวชี้วัดที่ 43

 

ตัวชี้วัดที่ 44

 

ตัวชี้วัดที่ 45

 

ตัวชี้วัดที่ 46

 

ตัวชี้วัดที่ 47

ตัวชี้วัดที่ 48

ตัวชี้วัดที่ 49

ตัวชี้วัดที่ 50

ตัวชี้วัดที่ 50 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ)

ตัวชี้วัด 51 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ


ตัวชี้วัด 52 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตัวชี้วัดที่ 53


ตัวชี้วัด 54 สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด 55 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 56

 

ตัวชี้วัดที่ 57

ตัวชี้วัด 58 การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดที่ 59

 

ตัวชี้วัดที่ 60

 

ตัวชี้วัดที่ 61

 

ตัวชี้วัดที่ 62

 

ตัวชี้วัดที่ 63

 

ตัวชี้วัดที่ 64

 

ตัวชี้วัดที่ 65

 

ตัวชี้วัดที่ 66

 

ตัวชี้วัดที่ 67

 

ตัวชี้วัดที่ 68

 

ตัวชี้วัดที่ 69

 

ตัวชี้วัดที่ 70

 

ตัวชี้วัดที่ 71

 

ตัวชี้วัดที่ 72

 

ตัวชี้วัดที่ 73

 

ตัวชี้วัดที่ 74

 

ตัวชี้วัดที่ 75

 

ตัวชี้วัดที่ 76

 

ตัวชี้วัดที่ 77

 

ตัวชี้วัดที่ 78

 

ตัวชี้วัดที่ 79

 

ตัวชี้วัดที่ 80

 

ตัวชี้วัดที่ 81

 

ตัวชี้วัดที่ 82

ตัวชี้วัดที่ 83

 

admin

Share: