กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

Share:

Author: admin