รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

Share:

Author: admin