รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2561 นายชิตพล สีนวลแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร “การพัฒนาศักภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 นางรุ้งกานต์ ยืนนาน
นางสาวนาฎสินี นวลเพ็ญ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ พฤศจิกายน 2560 และการบริหารสัญญา ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 นายอนัน่ต์ บุญหล้า
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบงานการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจาะประเด็นการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การใช้จ่ายเงินโครงการในบริบทของการตรวจสอบ 1. นางอุไรวรรณ สุนารักษ์
ไม่รายงาน
2. นางประภาพร บุญหล้า
ไม่รายงาน
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อแนะนำการตรวจสอบ หรือข้อบกพร่องการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในมุมมอง ของ สตง. ในวันที่ 19-21 ม.ค.2561 1. นางวลัยลักษณ์ ศุภรัตนกุล
ไม่รายงาน
2. นายอนัน่ต์ บุญหล้า
3. นางวรรณี ไชยเลิศ
 ไม่รายงาน
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. นางธิดาพร ดาบพิมพ์ศรี
 ไม่รายงาน
2. นางศศิกานต์ แสงโพธิ์
 ไม่รายงาน
การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำรหับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 5-7 ต.ค.2560 1. นายอภินันท์ ปั่นยวง
 ไม่รายงาน
2. นายสุพัฒน์ หอมไสย
 ไม่รายงาน
อบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างของ อปท. 18-21 ธ.ค.2560 1. นายชิตพล สีนวลแล
 ไม่รายงาน
2. นายอุทัย ยืนนาน
admin

Share: